Doradztwo, usługi i porady prawne

Adrian Mika
Adwokat


LOJALNOŚĆ / RZETELNA ANALIZA / DYSKRECJA

Dowiedz się więcej

Kancelaria Adwokacka w Raciborzu


Witam serdecznie Państwa na stronie mojej kancelarii adwokackiej.

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy w kancelarii adwokackiej, a wcześniej w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Wieloletnia praktyka oraz bogate doświadczenie stanowi gwarancję profesjonalizmu i rzetelności w przypadku każdej prowadzonej sprawy. Począwszy od porad, kończąc na bardziej skomplikowanych usługach prawnych. Dzięki temu mają Państwo pewność oceny stanu faktycznego przez pryzmat kwalifikacji, a także znajomości aktualnie obowiązującego prawa. Rozwiązań zazwyczaj jest wiele – w zależności od skali i złożoności problemu. Za to jedno jest niezmienne – gwarantuję, że moja kancelaria prawnicza z siedzibą w Raciborzu, to miejsce, w którym dla prawnika Klient zawsze jest na pierwszym miejscu. Zapewniam, że możecie Państwo liczyć na moje wsparcie poparte praktyczną wiedzą w zakresie doradztwa prawnego na kanwie polskiej legislatury.

Kancelaria Adwokacka - Adwokat Adrian Mika

Usługi prawne Racibórz


Moim celem jest świadczenie usług prawnych dostosowanych do potrzeb i wymagań Klienta z zachowaniem najwyższego standardu jakości oraz efektywności. W codziennej działalności koncentruję się na indywidualnym podejściu do każdego Klienta, w pełni respektując zasady etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej. Wierzę, że zaufanie, jakim obdarzani są prawnicy, należy przekuć w skuteczne działanie. Jednakże powinno ono bazować na poszanowaniu wartości i obowiązujących norm – zarówno wyznawanych przez Klienta, adwokata, jak i całego społeczeństwa. Prowadząc kancelarię adwokacką w Raciborzu, dokładam wszelkich starań, aby nie tylko wskazywać możliwości, ale i edukować, podkreślać konieczność prawidłowego postępowania w danej sytuacji.

Stawiam przede wszystkim na bezpośredni, stały kontakt z Klientem. Moja kancelaria adwokacka w Raciborzu stara się skutecznie rozwiązać każdy, nawet najtrudniejszy problem. Oferuję nie tylko porady prawne o szeroko zakrojonym zakresie, ale zajmuję się także reprezentacją Klientów w sądzie. Zawsze jestem na bieżąco w kontakcie z osobami, z którymi współpracuję. Informuję o postępach w prowadzeniu spraw, nowych okolicznościach czy dokumentach, które trzeba będzie przygotować.

Zakres usług

Porady prawne Racibórz


Kancelaria prawna w Raciborzu zajmuje się kompleksową pomocą prawną dla osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Udzielam porad prawnych między innymi w takich sprawach jak:

 1. rozwód
 2. separacja
 3. alimenty
 4. odszkodowania
 5. sprawy spadkowe
 6. sprawy karne

Kancelaria adwokacka w Raciborzu świadczy również pomoc w zakresie sporządzenia sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów od nakazu zapłaty i sprzeciwu od wyroku zaocznego. Wstępna analiza dokumentacji z tym związanej jest bezpłatna. Pomoc prawna w zakresie powyższych spraw obejmuje także późniejszą reprezentację Klienta w sądzie.

Pomoc prawna w zakresie takich spraw jak rozwody, odszkodowania czy alimenty udzielana jest praktycznie od ręki. Jako adwokat z wieloletnim doświadczeniem, świadczę swoje usługi rzetelnie, pomagając rozwiązać wiele problemów, przygotowując pisma czy proponując rozwiązania, które ułatwią załatwianie różnych spraw.

Zapewniam kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych, zarówno oskarżonym, jak i pokrzywdzonym.

Reprezentuję w sprawach karnych:

 • przed organami ścigania w postępowaniu przygotowawczym;
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego;
 • o wykroczenia;
 • o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • o wyrok łączny;
 • o ułaskawienie;
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • o zatarcie skazania.

Często spotykamy się z zagadnieniami, które przerastają nasze kompetencje w zakresie wiedzy na temat prawa cywilnego. Świadczę kompleksową pomoc prawną, w tym porady prawne i reprezentację w sprawach cywilnych:

 • o zapłatę;
 • o zachowek;
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu;
 • o dział spadku i zniesienie współwłasności;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o roszczenia z tytułu ochrony prawa własności;
 • o zasiedzenie;
 • o roszczenia z tytułu służebności;
 • o roszczenia z czynów niedozwolonych;
 • o bezpodstawne wzbogacenie;
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • z tytułu umów o dzieło i zlecenia;
 • z tytułu umowy o roboty budowlane;
 • z tytułu najmu i dzierżawy;
 • o roszczenia z tytułu użyczenia i pożyczki;
 • egzekucyjnych.

Pomagam również przy sporządzeniu sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym np. w sprawach dotyczących niestandaryzowanych sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych, jak Ultimo, BEST, Prokura i wiele innych.

Kancelaria prawna udziela pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego. Podejmuję się reprezentacji oraz porad prawnych dotyczących następujących spraw:

 • o rozwód;
 • o separację;
 • o alimenty;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • o ustalenie pochodzenia dziecka;
 • o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • o ustanowienie rodziny zastępczej;
 • o powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • o przysposobienie;
 • o demoralizację;
 • o czyny karalne nieletnich.

Prawo gospodarcze obejmuje dziedziny prawa regulujące działalność gospodarczą. Kancelaria adwokacka w Raciborzu podejmuje się następujących działań w sprawach gospodarczych:

 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń;
 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego;
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów;
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi;
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców;
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców;
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.

Udzielam pomocy prawnej w sprawach dotyczących prawa pracy. Działalność kancelarii obejmuje porady prawne i reprezentowanie w sprawach:

 • o roszczenia pieniężne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę;
 • o ustalenie stosunku pracy;
 • o przywrócenie do pracy;
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • o sprostowanie świadectwa pracy;
 • o odprawę pośmiertną;
 • o roszczenia z tytułu naruszenia zakazu konkurencji;
 • o uchylenie kary porządkowej;
 • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi;
 • o roszczenia z tytułu dyskryminacji i mobbingu;
 • o roszczenia z tytułu wypadków;
 • o ryczałt za nocleg kierowcy;
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek.

Kancelaria adwokacka podejmuje się reprezentowania w sprawach dotyczących prawa administracyjnego. Świadczę usługi prawne w następujących sprawach:

 • w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi;
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.

Zapraszam do kontaktu


Jako adwokat podejmuję się reprezentacji w sądach w szczególności na obszarze miast: Racibórz, Rybnik, Gliwice, Katowice, Wodzisław Śląski, Jastrzębie-Zdrój, Głubczyce, Opole, jak i wielu innych miast na terenie całego kraju.

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Adrian Mika


ul. Mickiewicza 13 B/2
47-400 Racibórz
tel. 508 59 22 55
e-mail: adwokat.mika@gmail.com

facebook logo twitter logo blog logo