Bez praw nie może być prawdziwej wolności

KANCELARIA ADWOKACKA

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwer­sy­tetu Opolskiego. Aplikację adwokacką odbyłem w Kato­wickiej Izbie Adwokackiej. Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w trakcie pracy w kancelarii adwokackiej, a wcześniej w Sądzie Rejonowym w Raciborzu. Wieloletnia praktyka oraz bogate doświadczenie stanowi gwarancję profesjonalizmu i rzetelności w przypadku każdej prowadzonej sprawy.

***

Moim celem jest świadczenie usług prawnych dostosowanych do potrzeb i wymagań Klienta z zachowaniem najwyższego standardu jakości oraz efektywności. W codziennej działalności koncentruję się na indywidualnym podejściu do każdego Klienta, w pełni respektując zasady etyki zawodowej oraz tajemnicy adwokackiej.

 • LOJALNOŚĆ
 • RZETELNA ANALIZA
 • DYSKRECJA

ZAKRES USŁUG

Obszar działalności Kancelarii obejmuje kompleksową pomoc prawną osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Zajmuję się udzielaniem porad prawnych i sporządzaniem pism procesowych, a także obsługą procesową spraw, w szczególności:

 • przed organami ścigania w postępowaniu przygotowawczym;
 • o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i prywatnego;
 • o wykroczenia;
 • o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie;
 • o wyrok łączny;
 • o ułaskawienie;
 • o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności;
 • o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności;
 • o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności;
 • o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego;
 • o zatarcie skazania.
 • o zapłatę;
 • o zachowek;
 • o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy i testamentu;
 • o dział spadku i zniesienie współwłasności;
 • o zniesienie współwłasności;
 • o ubezwłasnowolnienie;
 • o roszczenia z tytułu ochrony prawa własności;
 • o zasiedzenie;
 • o roszczenia z tytułu służebności;
 • o roszczenia z czynów niedozwolonych;
 • o bezpodstawne wzbogacenie;
 • o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • z tytułu umów o dzieło i zlecenia;
 • z tytułu umowy o roboty budowlane;
 • z tytułu najmu i dzierżawy;
 • o roszczenia z tytułu użyczenia i pożyczki;
 • egzekucyjnych.
 • o rozwód;
 • o separację;
 • o alimenty;
 • o ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • o ustalenie pochodzenia dziecka;
 • o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • o ustanowienie rodziny zastępczej;
 • o powierzenie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców;
 • o uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
 • o przysposobienie;
 • o demoralizację;
 • o czyny karalne nieletnich.
 • prowadzenie bieżącej korporacyjnej obsługi przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń;
 • obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów prawa handlowego;
 • tworzenie i analiza umów spółek i statutów;
 • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej czy też sądami rejestrowymi;
 • przygotowanie i negocjowanie projektów umów oraz ugód;
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz wydawanie opinii prawnych w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych przedsięborców;
 • prowadzenie sądowych i pozasądowych czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców;
 • reprezentacja przedsiębiorców na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi.
 • o roszczenia pieniężne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę;
 • o ustalenie stosunku pracy;
 • o przywrócenie do pracy;
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem;
 • o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia;
 • o sprostowanie świadectwa pracy;
 • o odprawę pośmiertną;
 • o roszczenia z tytułu naruszenia zakazu konkurencji;
 • o uchylenie kary porządkowej;
 • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy;
 • o roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone pracownikowi;
 • o roszczenia z tytułu dyskryminacji i mobbingu;
 • o roszczenia z tytułu wypadków;
 • z zakresu ubezpieczeń społecznych: emerytur, rent, zasiłków, spornych składek.
 • w postępowaniach przed wszystkimi organami administracji państwowej i samorządowej, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzanie pism procesowych i wniosków w toku postępowania administracyjnego przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi;
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, koncesji, zezwoleń itp.

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

W ramach akcji pro bono chciałbym podzielić się wiedzą i doświadczeniem z osobami, które ze względu na sytuację życiową nie są w stanie ponieść kosztów profesjonalnej obsługi prawnej. Udzielając bezpłatnych porad prawnych, pomagam zarówno osobom fizycznym, jak i przedsiębiorcom, znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

KONTAKT


Zachęcam do kontaktowania się z Kancelarią
w celu umówienia indywidualnego spotkania

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Adrian Mika

ul. Mickiewicza 13 B/2 • 47-400 Racibórz
telefon: 508 59 22 55 • e-mail: 

FORMULARZ KONTAKTOWY